I. Postanowienia wstępne

1. Właścicielem sklepu internetowego pod adresem ezzygroom.pl zwanego dalej Sklepem jest Grażyna Jamroziak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Sklep Zoologiczny Grażka, adres: Matejki 22b/4, 63-400 Ostrów Wielkopolski, adres poczty elektronicznej [email protected]
2. Korzystanie ze Sklepu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

II. Zamówienia i warunki realizacji

1. Składając zamówienie Klient, zwany dalej także Kupującym, zawiera umowę sprzedaży zamawianych produktów z właścicielem Sklepu Internetowego.
2. Do złożenia zamówienia nie jest konieczna rejestracja lub posiadanie konta w Sklepie.
3. Zamówienia w Sklepie mogą być składane poprzez wybór na stronie właściwego produktu i dodanie go do koszyka, a następnie złożenie zamówienia.
4. W celu złożenia zamówienia niezbędne jest podanie danych wymaganych przez formularz zamówieniowy oraz danych identyfikujących Kupującego takich jak: imię i nazwisko/nazwa firmy, dokładny adres, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego.
5. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane przez Kupującego dane w formularzu zamówienia są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości co do ich prawdziwości.
6. Kupujący zobowiązany jest wskazać miejsce i sposób dostawy oraz wybrać sposób płatności.
7. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą jego złożenie, w przypadku jej nie otrzymania zamówienie nie zostało poprawnie złożone lub mogło nie zostać przyjęte przez Sklep do realizacji.
8. Wprowadzanie zmian do zamówienia lub jego wycofanie jest możliwe poprzez kontakt pod adresem [email protected]

III. Dostawa

1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktu lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego produktu lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

IV. Płatność

1. Ceny podane w Sklepie zawierają podatek VAT.
2. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie ezzygroom.eu/shop/, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.
3. Sklep umożliwia następujące sposoby płatności za zamówione produkty: płatność elektroniczna za pośrednictwem PayPal, płatność kartą kredytową za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay, lub płatność przelewem bankowym.

V. Reklamacje

1. Sklep ponosi odpowiedzialność za jakość sprzedanych produktów w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi.
2. Zawiadomienia o niezgodności produktu z umową sprzedaży należy dokonać na adres: [email protected]
3. Sklep w ciągu 14 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Kupującego i powiadomi go o sposobie jej załatwienia.

VI. Odstąpienie od umowy

1. Kupujący będący jednocześnie konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14-stu dni od daty doręczenia produktu.
2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres: [email protected]
3. Sklep, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu – przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
4. Jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpi od umowy, zwrócić produkt.

VII. Postanowienia końcowe

1. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Klientom przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
3. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.